Information markägare

Föreningen ansvarar för markupplåtelseavtalen med respektive markägare.  Den sträckning som föreningen och markägare kommit överens är en preliminära dragningen. Under våren har Tegab följt upp en rad markupplåtelseavtal där det funnits frågetecken.

Huvudansvariga i föreningen för markupplåtelse av avtalen är Annika Karlsson och Thomas Johansson. Föreningens byggledare är Stig-Åke Almqvist. Kontaktuppgifter

Lars Melert Tegab kommer att kontakta alla markägare innan grävstart i respektive område.

Information från Tegab

Alla trafikverkets vägar kommer vi att borra oss under då detta är ett krav. Även större diken/vattendrag kommer vi att borra oss under. I åkermark iakttar vi största försiktighet gällande dräneringar och dyl. Om markägare eller fastighetsägare vet om brunnar, drän, inomgårdsel eller annat som finns i marken är det mycket tacksamt om återkoppling kan ske till oss.

Tegab ansvarar för kontakt med myndigheter och andra ledningsägare.

Viktigt att informera Tegab om jordvärmeanläggningar, avloppsledningar och annat som är nedgrävt på tomten.

Dokument:

Information till markägare angående markupplåtelseavtal
Markupplåtelseavtalet
Preliminär ledningsdragning

Karta över novembers grävningsområde

Följebrev till markägare när föreningen startar grävning inom ett område